تجربیات حرفه‌ای

تجربیات جراحی کلینیکال

  1. انجام چندین هزار عمل جراحی زیبایی شامل Abdominoplasty، Tommy Tuck، Mammoplasty، Mastopexy، Breast Augmentation، Tommy Liposuction and Lipolysis، Body Contouring، Blepharoplasty، Facelift، Rhinoplasty، Otoplasty، Liposuction، Botox و Fillers Injections در بیمارستان‌های عرفان و پارس‌ و مراکز جراحی زیبایی صدرا، شیخ بهایی و … (1373- تاکنون)

تجربیات اجرایی

  1. رییس اتاق‌های عمل و بخش جراحی زیبایی بیمارستان عرفان در تهران (1388- 1386)
  2. استادیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1380-1374)
  3. استادیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1374-1373)
  4. رییس بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1374-1373)